-->
chat

Cisco Collaboration Advance Identity

در این Lab، راهکار SSO برای کاربران Jabber از طریق ADFS با Active Directory پیکره بندی می شود. بدین ترتیب کاربر Jabber‌ پس از لاگین به دامین، Jabber Client خود را در حالت Login‌ می بیند.
در این Lab‌ علاوه بر آموزش Integrate‌ نمودن ADFS می توانید از قابلیت های صندوق صوتی و CUCM‌ به طور کامل استفاده نمایید.
این Lab‌ برای متخصصین حوزه ارتباطات یکپارچه و همچنین داوطلبان CCNP Collaboration و CCIE Collaboration توصیه میگردد.

- Cisco Unified Communication Manager 11.5(1)SU2
- Cisco Unified Unity Connection 11.5(1)SU2
- Cisco Unified IM & Presence 11.5(1)SU2
- Microsoft Active Directory Federation Service 2016

a3 عدد برای هر ساعت معادل 300,000 ریال
رزرو