-->
chat

Cisco Unified Computing and Unified Fabric

در این سناریو میتوانید تجربه کاملی از پیکربندی موارد زیر را داشته باشید:
UCS BLADE: این مجموعه شامل راه اندازی Fabric Interconnect ، Chassis Blade و تنظیمات کامل Network می باشد .آشنایی و پیاده سازی Unified Port از هدف های اصلی این سناریو است.
در بخش Storage طراحی به شکلی انجام شده که بتوانید به 2 روش Fiber Channel (FC) و Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) سناریو را تکمیل نمایید. همچنین تسلط بر ساختار سرویس پروفایل و امکان تست Boot From SAN نیز فراهم گردیده است.
NEXUS: در این بخش راه اندازی سوئیچ Nexus و پیاده سازی تکنولوژی VPC را تمرین می کنید و همچنین با ساختار کامل Network و Storage به صورت عملی آشنا می شوید. در قسمت Storage ، سناریو به 2 روش FC و FcoE قابل پیاده سازی می باشد و آشنایی و پیاده سازی Unified Port در سوئیچ های Nexus را نیز به طور کامل تجربه می کنید.

- UCS-FI-6248UP (2)
- UCS Manager Version 3.2
- UCSB-5108-AC
- UCS-IOM2204 (2)
- UCSB-B200-M3 (3)

a6 عدد برای هر ساعت معادل 600,000 ریال
رزرو