-->
chat

Cisco Firepower Threat Defense Bootstrap

در این Lab شما می توانید از سیستم عامل یکپارچه و مدرن سیسکو که جایگزین سیستم های ASA IOS و Firepower شده است استفاده نمایید. تنظیمات اولیه مورد نیاز برای راه اندازی سیستم عامل FTD و نحوه یکپارچگی با سرویس FMC را می توانید در این Lab تمرین نمایید. کلیه دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده، واقعی بوده و از هیچ شبیه سازی استفاده نشده است.

- FirePower Management Center 6.2.3 (1)
- FirePower Threat Defense 6.2.3 (1)

a3 عدد برای هر ساعت معادل 300,000 ریال
رزرو